top of page
Praestoe_vis_1.jpg
Potentialeanalyse Stege og Præstø

PROJEKT

STATUS

BYGHERRE

ADRESSE

SAMARBEJDE

Potentialeanalyse af byerne Stege og Præstø

Projekt gennemført

Vordingborg Kommune

Stege og Præstø på Sydsjælland

Underrådgiver landskabsarkitekt Becht Aps

Byerne Stege og Præstø - og dermed Vordingborg Kommune - står, lige som mange andre kommuner, over for en række store udfordringer i forbin­delse med de kommende års planlægning.

 

I Steges bys blå, grønne og befæstede rum har vi taget udgangs­punkt i at forstærke de væsentlige, stedbundne kvaliteter, men på samme tid skabe plads til udvikling, så erhvervsliv, turisme og kulturliv trives, og ændrede forudsætninger som øget nedbør, parkering og krav til sundhed, leg og bevægelse tænkes ind i planlægningen og bruges som aktiver i forhold til at fastholde og tiltrække unge og ældre.

 

I Præstø har vi med særligt fokus på kunst, klima, leg og ophold samt parkering lavet et grundlag for den videre udvikling og dermed for en kommende, ny lokalplan. I projektet arbejdede vi med den overordnede, strategiske byud­vikling og zoomede ind på en række potentielle delprojekter med analyser, beskrivelse og visualiseringer.

 

Overordnede greb med en plan for prioritering af de kommende års byudvikling i form af helhedsorienteret, strategisk planlægning og konkretisering i en række potentielle fokusområder med ana­lyser, beskrivelse og visualiseringer. Arbejdet med helhedsplanen blev udfoldet i en dialogproces med Vordingborg Kommune og byens mange interessenter.

bottom of page